About Us

PATRONS

Dr. C Prakash

Dr. B. C. Bansal

Dr. V.K.Arora
Dr. P. S. Shankar
       

 

PRESIDENT

Dr. Vivek Handa

_________________________________________________

GENERAL SECRETARY

Dr. O.P. Sharma

_________________________________________________

 

PAST PRESIDENT

Dr. M. S. Sridhar

     
_________________________________________________

PRESIDENT ELECT

Dr. Agam Vora

 

 

 

VICE PRESIDENTS

Dr. Prabha Adhikari

Dr. Jyothidev Keshvadev

Dr. B.B. Puri

Dr. J.K. Sharma

Dr. A. K. Singh

 • TREASURER
  Dr. Garima Handa
  _________________________________________________
       
       

   

 

 • COMMITTEE MEMBERS
  Dr. B.B. Gupta
  Dr. Atul Kulshrestha
  Dr. Anand P. Ambali
  Dr. Sunil Bansal
  Dr.Dominic Benjamin
  Dr. H.K. Raogupta
  Dr. P.V. Rao
   
       
       
       

   

 

  CO-OPTED MEMBERS

  Dr. Rajiv Garg

  Dr. Neha Trivedi

  Dr. Chinmay Maity

   

  Dr.Sachin Desai
  Dr.V.P.Myneedu
  Dr. Arvind Ghongane
  Dr. Puneet Khanna
  Dr. M.S. Gudi
  Dr. Anil K Manchanda
  Dr. Arunansu Talukdar
  Dr. Kaushik Majumdar
  Dr. Samundra Gooptu
       
       

Zonal Co-Ordinators

Dr. Kaushik Ranjan Das
(East)

Dr. Sanjay Bajaj (Central)

Dr. Nikhil Sarangdhhar (WEST)

Dr. Rama Krishnan
(South)

Dr. Parvaiz A. Kaul (North)

_________________________________________________

ADVISOR'S

Dr. H.L. Dhar

Dr. S. Ramanathan Iyer

Dr. N. S. Neki

Dr. A. K. Prasad

Dr. K. Satya Narayana

Dr. M.V. Jali

 

Dr. Satish Gulati

 
OVERSEAS CORDINATORS
Dr. Renu Wadhwa (JAPAN)
Dr. B.K. Mondal (UK)
Dr. Lochana Shrestha(Nepal)
Dr. Arvind Modawal (USA)
   

 

 

Dr. O. P. Sharma
General Secretary
Geriatric Society Of India