Dr. O. P. Sharma
General Secretary

GSI Secretariat:

Dr.Om Prakash Sharma
K-49, Green Park Main
New Delhi - 110 016
Ph. +919810627346